Tin chuyển nhượng ngày 29.7: Ronaldo đàm phán với Sporting

Tin chuyển nhượng ngày 29.7: Ronaldo đàm phán với Sporting

Ronaldo đàm phán với SportingTheo Athletic, người đại diện của Cristiano Ronaldo, Mendes đang đàm ph